Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło nr 8 w Ottawie

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW
W KANADZIE
KOŁO NR 8 W OTTAWIE


Kwartalnik "SPK w Kanadzie"
Z Życia Kół
Koło Nr 8 - Ottawa, Ontario
LIPIEC 2000

W kwietniu 2000 Koło nasze powiększyło się o 6-ciu członków wspierających. Witamy ich w naszych szeregach i życzymy owocnej pracy w organizacji.

19 lutego 2000 został zorganizowany w Ottawie staraniem Stołecznego Koła Federacji Polek w Kanadzie Dzień Dziedzictwa Polskiego. Szersze sprawozdanie z festiwalu pióra kolegi A. Garlickiego zamieszczamy oddzielnie.

***

W dniu 19 marca 2000 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła. Prezes, jego zastępcy, skarbnik, oraz Komisja Rewizyjna złożyli wyczerpujące sprawozdanie z działalności organizacyjnej i finansowej i uzyskali pełną aprobatę zgromadzonych. W tym roku wybory do Zarządu nie odbyły się, gdyż jak to przegłosowano na ubiegłym Walnym Rocznym Zebraniu kadencja Zarządu będzie trwała dwa lata. Odbyły się jedynie wybory delegatów na Walny Zjazd KPK.

Są to koledzy:

  1. Piotr Nawrot
  2. Zbigniew Pierścianowski
  3. Jerzy Kulczycki

W dniu 21 marca 2000 odbyła się w Muzeum Wojny staraniem dyrekcji muzeum oraz Ambasady Polskiej wystawa p.t. "The End of Yalta". Na zaproszenie dyrektora muzeum dr J.L. Granatsteina oraz ambasadora RP dr Bogdana Grzelońskiego w uroczystym otwarciu wystawy udział wzięli przedstawiciele naszego Koła.

Miesiąc maj 2000 rozpoczął się jak co roku obchodami Święta Konstytucji 3-go Maja. Uroczystości rozpoczęła już 2-go maja Ambasada Rzeczypospolitej Polski uroczystym bankietem, podczas którego odbyła się podniosła uroczystość dekoracji naszego kolegi, byłego Prezesa Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej dr Andrzeja Garlickiego Komandorią Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta). Wysokie to odznaczenie zostało mu przyznane w uznaniu zasług jakie położył w staraniach o przyjęcie Polski do NATO. Kol. Garlicki w krótkim przemówieniu dziękując za tak wysokie wyróżnienie podkreślił, że zasługa za opracowanie memoriału, który skłonił rząd Kanady do wyrażenia jako pierwszy poparcia dla starań Polski należy się zespołowi ludzi, którzy go opracowali. Korzystając z okazji podziękował przede wszystkim dr Markowi Celińskiemu za opracowanie pierwszego, podstawowego tekstu, a następnie w porządku alfabetycznym kol.: kol. Adamowi Bardachowi, dr Iwonie Bogoria-Buczkowskiej, p. Alicji Gettlich, sp. mgr Rudolfowi Koglerowi, dr Edwardowi Sołtys, prof. Jerzemu Wojciechowskiemu, oraz prof. Cecille Gloutier-Wojciechowskiej. W grupie wymienionych znaleźli się nasi koledzy z organizacji, którzy i tym razem wykazali, że o Polskę walczyć można skutecznie nie tylko z bronią w ręku, ale również na niwie politycznej.

Msza święta z okazji Święta 3-go Maja odbyła się w niedzielę, 7-go maja 2000. Jak co roku uczestniczyli w niej licznie zebrani kombatanci z pocztem sztandarowym. Po południu odbyła się w naszym Domu Polskim SPK uroczysta akademia zorganizowana przez jedną z polskich szkół ottawskich. Dla dzieci była to kolejna lekcja historii.

Z karty żałobnej

Na początku bieżącego roku odeszli od nas na wieczną wartę dwaj wielce zasłużeni koledzy.

W dn.23 lutego 2000 zmarł kolega Tadeusz Dynowski.

Kol. Tadeusz urodził się 12 lutego 1922 r. w Zagorze k. Zbaraza. Lata młodzieńcze spędził w Zbarazu, gdzie też uczęszczał do gimnazjum. Podczas okupacji sowieckiej podzielił losy tysięcy Polaków. Zesłany w głąb Rosji, po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej zostaje uwolniony i wstępuje do Armii Polskiej. Jest żołnierzem 3 Dywizji Karpackiej, z którą przemierza cały szlak bojowy Zdemobilizowany w Anglii w stopniu kaprala podchorążego udaje się na emigrację do Kanady, gdzie zakłada rodzinę. Od początku pobytu w Ottawie należy do naszego Koła. Pozostawił po sobie wspomnienie bardzo skromnego, uczynnego kolegi.

W dniu 22 kwietnia 2000 zmarł kol. Franciszek Juliusz Lancucki.

Kol. Franciszek urodził się 10 kwietnia 1918 r. w Sieniawie pow. Jarosław. Gimnazjum kończy w Jarosławiu, po czym we wrześniu 1937 r. rozpoczyna studia na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Tu go zastaje agresja i okupacja sowiecka. W kwietniu 1940 r. zostaje wywieziony do Rosji. W dwa lata później 9 III l942 r. wstępuje do wojska polskiego organizowanego w ZSRR. Dostaje przydział do 8 Pomorskiego PAL. Od l5 III Do lO VIII 1942 r. jest na kursie w szkole podchorążych rezerwy artylerii w Carasu (Uzbekistan); ewakuowany do Pahlevi od 24 VIII 1943 r. do 17 I 1945 r. służy w 7 Pułku Artylerii Konnej, z którym odbywa kampanie włoską. W styczniu 1945 r. przeniesiony do 16 PAL służy w organizującej się 2 Dywizji Pancernej 2 Korpusu. Po ewakuacji do Wielkiej Brytanii służy do chwili demobilizacji w PKPR. Służbę opuszcza w stopniu podporucznika. W czerwcu 1947 r. emigruje do Kanady. Osiedla się w Windsor, gdzie poznaje swą przyszłą żonę. W ostatnich latach zamieszkał w Ottawie. Był odznaczony licznymi polskimi i brytyjskimi odznaczeniami bojowymi.

Rodzinom zmarłych składamy serdeczne współczucia.

Materiały zebrali: Sławomir Szymanowski i Jerzy Kulczycki

Początek strony

Udział Koła Nr 8 w festiwalu Dnia Dziedzictwa Polskiego w Ottawie, sobota, 19 lutego 2000

W sobotę, 19 lutego 2000 w przestronnym westybulu ratusza Nepean (satelitarne miasto w Ottawie), tzw. Ben Franklin Place, odbył się festiwal Dnia Dziedzictwa Polskiego w Ottawie. Na jego program złożyły się: (a) uroczyste otwarcie, (b) całodzienna wystawa i (c) wieczorny koncert w tymże Ben Franklin Place, z udziałem wybitnych artystów polskich zamieszkałych w Kanadzie. Otwarcia Dnia dokonała burmistrz Nepean, p. Mary Pitt, pochodzenia polskiego, która przeplatała swe oficjalne przemówienie całymi ustępami w języku polskim. Festiwal uświetnili swą obecnością m.in. ambasador R.P w Kanadzie, prof. Bogdan Grzeloński, słynny nasz pilot płk Janusz Żurakowski, prezes Stołecznego Okręgu KPK, dr Jerzy Zarzycki i prezeska Zarządu Głównego Federacji Polek w Kanadzie, dr Iwona Bogorya-Buczkowska. Całością urządzenia Dnia Dziedzictwa polskiego zajął się Komitet Organizacyjny wyłoniony ze stołecznego Ogniwa nr 8 Federacji Polek w Kanadzie. W jego skład weszły panie: Ewa Zadarnowska (prezeska Ogniwa), Bronisława Nawrot i Barbara Woźniak.

Przygotowaniem stoiska naszego Koła SPK nr 8 zajął się powołany w tym celu przez Zarząd komitet w składzie: prezes Koła kol. Piotr Nawrot oraz koledzy: Jerzy Kulczycki, Zbigniew Pierścianowski, Edward Poznański i niżej podpisany. Stoisko Koła - jedno z kilkunastu - znalazło się w prestiżowym miejscu wystawy, obok podium. Przykuwało ono uwagę zwiedzających i budziło duże zainteresowanie. Ustawiono dwie sporych rozmiarów plansze z dziesiątkami doskonale opisanych w języku angielskim zdjęć, pokazujących na jednej, ważniejsze wydarzenia z historii Koła, a na drugiej, współpracę Polskich z Kanadyjskimi Siłami Zbrojnymi w obydwóch wojnach światowych. Między planszami znalazł się nasz sztandar, a obok relikwia żołnierska - Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w ramie zrobionej z .... chleba, przed którym w czasie bitwy o Monte Cassino jeden z kapelanów Polskiego Drugiego Korpusu odprawił Mszę św. Na froncie stoiska stał stół przykryty makatą łowicką, a na nim oprócz albumu For your freedom and ours, stosy aktualnych publikacji (historia Koła, historia Koła Pań SPK, współpraca wojenna polsko kanadyjska, przedruki artykułów o polskich kombatantach z pism kanadyjskich), które zwiedzającym rozdawali dyżurni członkowie Koła, występujący w blezerach i przy odznaczeniach. W pobliskim audytorium wyświetlane były nieprzerwanie przez cały czas wystawy filmy o polskiej i polonijnej tematyce. Cała impreza byłą niebywałym sukcesem. Przybliżyła ona polską historię i kulturę szerszym masom społeczeństwa kanadyjskiego. Członkiniom Komitetu Organizacyjnego, z Panią Ewą Zadarnowską na czele, należą się wyrazy podziękowania i najwyższego uznania za ich przeogromny trud. Koło SPK nr 8 składa im najserdeczniejsze gratulacje.

Andrzej Garlicki

Początek strony