mjr

mjr. Jan Ząbik

 

Kol. Jan Ząbik urodził się 20 stycznia 1914 r. w Bitkowie. Po ukończeniu gimnazjum w Stanisławowie wstąpił do szkoły oficerskiej, po ukończeniu której został przydzielony w stopniu podporucznika do 52-giej Dywizji Piechoty. W rok później został odkomenderowany do Polskich Sił Lotniczych. Po rocznym kursie nawigacji został wcielony do 6-tego Polskiego Dywizjonu Lotniczego stacjonującego we Lwowie. W r. 1939 po ustaniu działań bojowych w Polsce stara się przedostać na Węgry, co mu się jednak nie udaje, dostaje się do niewoli rosyjskiej i zostaje osadzony w obozie dla jeńców wojennych, skąd zostaje uwolniony po uderzeniu Niemiec na Rosję. Przez Murmańsk zostaje ewakuowany do Anglii, gdzie uzyskuje przydział do 305 Polskiego Dywizjonu Bombowego, skąd po licznych lotach bojowych nad Niemcami i okupowaną Francją wraz z załogą swego samolotu zostaje przeniesiony do wojskowego lotnictwa transportowego. Po wojnie nie mogąc wracać do komunistycznej Polski udaje się wraz z poślubioną w 1944 r. małżonką do Argentyny, gdzie pracuje w przemyśle naftowym i kończy studia inżynieryjne. W r. 1956 emigruje do Kanady i podejmuje pracę w zarządzie miasta Ottawa jako specjalista od budowy ulic. Zaraz po przybyciu do Kanady włącza się w życie polonijne. Wstępuje do naszego Koła SPK, gdzie był aktywnym członkiem, poza tym był również przewodniczącym Rady Parafialnej przy polskim kościele, oraz członkiem Polskiego Klubu Teatralnego w Ottawie. Należał również do kanadyjskich organizacji, był aktywnym członkiem Królewskiego Legionu Kanadyjskiego i Lions Club, gdzie organizuje zbiórki pieniędzy na zakup wózków inwalidzkich. Przez ostatnie lata swojego życia należy do Polsko-Kanadyjskiego Klubu Seniorów "Ognisko" i przez siedem jego przewodniczącym.